అభిమానులకు అంకితం అన్న “మ్యూజికల్ మాస్ట్రో” “ఇళయ రాజా”

"ఇళయ రాజా".. ఈ పేరు వినని భారతీయులు ఉంటారా. సంగీతం సామ్రాజ్యాన్ని ఒక 3 దశాబ్దాలపాటు ఏలిన Musical మాస్ట్రో అతను. ఇళయరాజా పాటలు ఎన్ని సార్లు...