2014లో సరిగ్గా ఇదే రోజున ఒక నాయకుడొచ్చాడు!

© ANI Photo

Exit mobile version